top of page
Plan
illustrasjonsplan 28.08.2016
perspektiv

Plan nr. 0534

Detaljregulering for Grannesbakken 66

Reguleringsplanen har til hensikt å legget il rette for 4 nye boenheter fordelt på to tomannsboliger på del av gnr. 37 bnr. 51 i Grannesbakken.

Planområdet ligger i et etablert boligområde på Grannes, nord i Sola kommune, nær grensen til
Stavanger kommune. Området avgrenses av Granneskleiva i sørvest og eksisterende
bebyggelse i nordøst, sørøst og nordvest.

Boligene vil oppføres som to vertikaldelte tomannsboliger, med en maks byggehøydep å kote 53,2 på inntil 500 m2 BRA.

 

Byggene planlegges bygd i 2 etasjer hvor underetasjen ligger delvis under bakken.

FERDIG

2016

KOMMUNE

STØRRELSE

1 dekar

FUNKSJON

Bolig

bottom of page