top of page
Søk

Varsel om planoppstart

I medhold av plan- og bygningslovens §12-8 varsler Arkipartner as på vegne av Meltveit Eiendomsutvikling as om oppstart av detaljreguleringsarbeid for:

Plan 1130202102 - Detaljregulering for felt B3 innenfor Jørpeland sentrum Formålet med planen er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse med inntil 8 leiligheter på eiendom 49/253 innenfor felt B3. Det skal samtidig utarbeides illustrasjonsplan for hele felt B3 basert på målsettinger og bestemmelser i Områderegulering av Jørpeland sentrum, vedtatt 30.06.2017. Det varsles samtidig oppstart av forhandling om utbyggingsavtale. Planområdet er i gjeldende områdeplan for Jørpeland sentrum disponert som boligbebyggelse. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens §4-1.
Kart kommuneplan B3
.pdf
Last ned PDF • 539KB

Kart kommuneplan B3
.pdf
Last ned PDF • 539KB

Oppstartsmøte 17.11.21
.pdf
Last ned PDF • 294KBKommentare


bottom of page